دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
مدیران و کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری
 سید حمید طهایی

استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز

تلفن تماس: 34438501-026

نمابر: 34438518-026

پست الکترونیک:


 

ابوالفضل فلاح

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی  و نایب رییس مرکز خدمات استان البرز

تلفن تماس:  32750350 - 026

نمابر: 32750030 – 026

پست الکترونیک:a.fallah@investinalborz.ir


 

حسین جلیل پیران

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان البرز

تلفن تماس: 32750251 - 026

نمابر: (داخلی308)32750418 - 026

پست الکترونیک:h.piran@investinalborz.ir

 

 شیفته جانفشان

رییس گروه سرمایه گذاری استان البرز

تلفن تماس: (داخلی308)-32750052-32750418 -026

نمابر: (داخلی308) 32750418 - 026

پست الکترونیک:sh.janfeshan@investinalborz.ir  

 

 نرگس شریعت جعفری

کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز

تلفن تماس: (داخلی307) -32750052-32750418 - 026

پست الکترونیک:n.shariat@investinalborz.ir

نمابر: (داخلی308) 32750418 - 026

 

 

معصومه ایمانی

کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز

تلفن تماس: (داخلی309) 32750418-32750052 - 026

پست الکترونیک:m.imani@investinalborz.ir

نمابر: (داخلی308) 32750418 - 026